Disclaimer

Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis spant zich in om te achterhalen of en zo ja, waar eventuele rechten van derden op het materiaal op de website berusten. Dat is niet in alle gevallen gelukt.

Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan verzoeken wij u vriendelijk dit onderbouwd te laten weten aan het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Bij een gegronde klacht zal het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen.

Contact opnemen kan via info@hvdng.nl.