header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

AbvaKabo, afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : AbvaKabo, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Abvakabo Nijmegen
  • Abvakabo, Vakbond voor werknemers in dienst van de overheid, instellingen voor gezondheidszorg en welzijnswerk, bejaardentehuizen, de sociale werkvoorziening en openbare nutsbedrijven in NV-vorm, afdeling Nijmegen
  • Federatie Abvakabo, afdeling Nijmegen

Bestaansperiode: 1980 - 2015
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Nadat de Algemene Bond van Ambtenaren (ABVA, aangesloten bij het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV)) en de Katholieke Bond van Overheidspersoneel (KABO, aangesloten bij het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV)) in 1980 al een federatie waren aangegaan onder de naam Federatie ABVA-KABO, besloten zij per 1 oktober 1982 volledig met elkaar te fuseren tot een nieuwe vakbond, die zich aansloot bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV, de vakcentrale die in 1982 ontstond uit een fusie tussen het NVV en het NKV). De officiële naam van de nieuwe vakbond was ABVA-KABO, Vakbond voor werknemers in dienst van de overheid, instellingen voor gezondheidszorg en welzijnswerk, bejaardentehuizen, de sociale werkvoorziening en openbare nutsbedrijven in NV-vorm. Naar buiten toe noemde de bond zich echter simpelweg AbvaKabo. In 1998 fuseerde de bond met de Nederlandse Onafhankelijke Vakbond voor de Overheids- en Non-profitsector (NOVON) en ging verder als ABVAKABO FNV. Op 1 januari 2015 fuseerde de bond met een aantal andere FNV-bonden met de FNV-vakcentrale tot de vereniging Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).

Geschiedenis

Vanaf 1980 traden de afdelingen Nijmegen van de ABVA en de KABO al sinds 1980 naar buiten toe op als de Federatie ABVA-KABO, afdeling Nijmegen. De fusie van beide afdelingen vond pas in 1982 plaats. De plaatselijke ledengroepen van de ABVA en de KABO fuseerden, ieder volgens zijn eigen planning, in 1980, 1981 en 1982. De fusie van de landelijke bond met de NOVON in 1998 had geen gevolgen voor de continuïteit van de afdeling, behalve dat de lokale NOVON-leden erbij kwamen. In de loop van 2015 heeft de afdeling plaatsgemaakt voor het netwerk Lokaal FNV Nijmegen.

Taken en activiteiten

De bond stelde zich als doel de verbetering van de arbeids- en dienstvoorwaarden in de ruimste zin van het woord van het personeel werkzaam in de publieke en semipublieke sector.

Organisatie

De bond kende een duale structuur. Ieder lid behoorde zowel tot een plaatselijke afdeling als tot een landelijke groep. De afdeling vertegenwoordigde de bond op lokaal niveau, de groep vertegenwoordigde binnen de bond, en naar buiten toe namens de bond, een specifieke belangengroep (bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, PTT-beambten, gepensioneerden). Een groep kon zich echter op lokaal niveau laten vertegenwoordigen door een plaatselijke (leden)groep. Dit betekende in de praktijk dat op lokaal niveau zowel afdelingen als (leden)groepen actief waren. Het vakbondswerk werd meestal verricht door de (leden)groepen, terwijl de afdeling een overkoepelende functie had. In het afdelingsbestuur, dat jaarlijks verkozen werd op een huishoudelijke ledenvergaderingen, zaten meestal mensen die ook een rol vervulden in het bestuur van de (leden)groepen.

Locatie

1980-2015:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers en Robert Spanings. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden