header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Algemene Bond van Ambtenaren, afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Algemene Bond van Ambtenaren, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Abva Nijmegen

Bestaansperiode: 1946 - 1982
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De Algemene Bond van Ambtenaren (ABVA) ontstond in 1946 uit een fusie tussen de Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (CNAB) en de Nederlandse Bond van Personeel in Overheidsdienst (NBPO). De CNAB was in 1919 opgericht voor overheidspersoneel op kantoor, terwijl de NBPO in 1924 was opgericht voor handarbeiders in overheidsdienst. De ABVA kwam op voor alle werknemers van de overheid en, gaandeweg, ook voor werknemers in de semipublieke sector. De ABVA was aangesloten bij het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). Toen deze vakcentrale besloot in 1976 te federeren en in 1982 te fuseren met het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV), volgden de ABVA en zijn katholieke tegenhanger, de Katholieke Bond van Overheidspersoneel (KABO), met enige vertraging dit voorbeeld. In 1980 vormden ze de Federatie ABVA-KABO en op 1 oktober 1982 hieven zij zichzelf op om plaats te maken voor een nieuwe vakbond, de AbvaKabo.

Geschiedenis

De afdeling ontstond in 1946. Vanaf 1978 werkte zij steeds nauwer samen met de afdeling Nijmegen van de KABO, totdat beide afdelingen in 1982 met elkaar fuseerden. De plaatselijke (leden)groepen van de ABVA bepaalden hun eigen tijdspad. Los van elkaar en de afdeling fuseerden zij in 1980, 1981 en 1982 met hun KABO-tegenhanger.

Taken en activiteiten

De bond stelde zich als doel de verbetering van de arbeids- en dienstvoorwaarden in de ruimste zin van het woord van het personeel werkzaam in de publieke en semipublieke sector.

Organisatie

De bond kende een duale structuur. Ieder lid behoorde zowel tot een plaatselijke afdeling als tot een landelijke groep. De afdeling vertegenwoordigde de bond op lokaal niveau, de groep vertegenwoordigde binnen de bond, en naar buiten toe namens de bond, een specifieke belangengroep (bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, PTT-beambten, gepensioneerden). Een groep kon zich echter op lokaal niveau laten vertegenwoordigen door een plaatselijke (leden)groep. Dit betekende in de praktijk dat op lokaal niveau zowel afdelingen als (leden)groepen actief waren. Het vakbondswerk werd meestal verricht door de (leden)groepen, terwijl de afdeling een overkoepelende functie had. In het afdelingsbestuur, dat jaarlijks verkozen werd op een huishoudelijke ledenvergaderingen, zaten meestal mensen die ook een rol vervulden in het bestuur van de (leden)groepen.

Locatie

1946-1982:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden