header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Centrale Commissie van Overleg voor Ambtenarenaangelegenheden Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Centrale Commissie van Overleg voor Ambtenarenaangelegenheden Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1919 - 1941
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Een lang gekoesterde wens van de Nijmeegse afdeling van de Algemeenen Nederlandschen Ambtenaarsbond ging eind 1919 in vervulling. Op 2 oktober van dat jaar werd door de gemeenteraad een georganiseerd overleg voor de ambtenaren van de gemeente Nijmegen ingevoerd. Dit gebeurde met het vaststellen van een verordening die de samenstelling en bevoegdheden van de ‘Centrale Commissie (van Overleg) voor Ambtenaarsaangelegenheden’ regelde. Gedurende twee jaar na de reorganisatie van 1931 bestond naast voornoemde commissie een nieuwe ‘Gecombineerde Commissie van Overleg voor Ambtenaren- en Werkliedenaangelegenheden en Politiepersoneel’. Opvallend is dat de centrale commissie in deze jaren niet apart bijeenkwam. De eerste vergadering vond plaats op 26 november 1919, de laatste op 28 april 1941. De frequentie wisselde sterk: tot en met 1923 vergaderde men vier tot twaalf keer per jaar, daarna jaarlijks slechts één tot drie maal. Op last van de Rijkscommissaris voor het bezette gebied werd de commissie op 28 september 1941 opgeheven.

Directe rechtsvoorgangers en -opvolgers van de commissie zijn niet aanwijsbaar. Wel kan worden gesteld dat de centrale commissie voortvloeit uit wensen die in 1918 werden geuit in de Commissie Ambtenarenreglement en Herziening Salarisregelingen Nijmegen. Uit de Centrale Commissie van Overleg voor Ambtenarenaangelegenheden vloeiden op haar beurt diverse commissies ad hoc voort, meestal om Burgemeester en Wethouders te adviseren over specifieke salarisverhogingen. Voorbeelden zijn de Commissie tot Onderzoek van de Salariëring van Ambtenaren en Werklieden in Dienst van de Gemeente Nijmegen en de Commissie van onderzoek naar de Salariëring van Ambtenaren en Werklieden in dienst der Gemeente Nijmegen.

Taken en activiteiten

De commissie adviseerde B. en W. over alle zaken betreffende de toepassing van verordeningen en instructies voor ambtenaren, met uitzondering van de oplegging van straffen. Verder adviseerde zij over de vaststelling en wijzigingen van voornoemde verordeningen en instructies. Vooral de regeling van de rechtspositie en de salariëring van ambtenaren kwamen in de bijeenkomsten ter sprake.

Organisatie

De permanente commissie werd voorgezeten door een lid van het college van B. en W., dat alleen een raadgevende stem had. De vier hoofden van de takken van dienst waar de meeste ambtenaren werkzaam waren (de gemeentesecretaris en de directeur van Gasfabriek en Waterleiding, directeur der Elektriciteitswerken en directeur van Gemeentewerken) schoven als leden aan, evenals acht afgevaardigden van de plaatselijke afdelingen van landelijke ambtenarenorganisaties. Een secretaris completeerde de commissie. Bij een reorganisatie per 1 oktober 1931 werden de vier hoofden van de diensten vervangen door drie gemeenteraadsleden.

Locatie

1919-1941: Nijmegen

Bronnen

  • Gemeenteblad Nijmegen B 1919 Nr. 58, p. 241-243.
  • Gemeenteblad Nijmegen A 1923 Nr. 29, p. 205-206.
  • Gemeenteverslagen 1920 en 1931.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2011)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden