header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie Ambtenarenreglement en Herziening Salarisregelingen Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie Ambtenarenreglement en Herziening Salarisregelingen Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Commissie tot het ontwerpen van een Ambtenarenreglement en tot Herziening van de Salarisregelingen der Ambtenaren Nijmegen, ingesteld bij Raadbesluit van 7 september 1918

Bestaansperiode: 1918 - 1919
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Vooral dankzij de oprichting van vakbonden en hun groeiende invloed in het begin van de 20ste eeuw verbeterden de arbeidsomstandigheden van werknemers aanzienlijk. De ambtenarij wenste mee te gaan in deze vooruitgang, daarom legden de vakbonden in de jaren tien de nodige wensen op tafel. De afdeling Nijmegen van de Algemeenen Nederlandschen Ambtenaarsbond wendde zich eind 1916 voor het eerst tot de gemeenteraad met het verzoek om voorbereidingen te treffen tot het opstellen van een ambtenarenreglement, waarin de rechten en plichten van ambtenaren duidelijk zouden worden omschreven. Ook een salarisregeling diende erin opgenomen te worden. Bijna twee jaar later deed de bond wederom dit verzoek, constaterende ‘dat het ontbreken eener rechtspositie onder ambtenaren in deze gemeente door zeer velen der betrokkenen als ‘n ernstig gemis in hunne bestaanszekerheid wordt gevoeld’.

Geschiedenis

Burgemeester en Wethouders adviseerden positief op het tweede verzoek van de Algemeenen Nederlandschen Ambtenaarsbond en op 7 september 1918 besloot de raad tot de instelling van de ‘Commissie tot het ontwerpen van een ambtenaren-reglement en tot herziening van de salarisregelingen der ambtenaren’. In de wandelgangen heette zij wel de ‘Commissie voor het ambtenarenreglement’, terwijl op het notulenboek wordt gesproken van de ‘Raadscommissie salarisherziening ambtenaren’. De eerste vergadering vond plaats op 9 december 1918, de twaalfde en laatste vergadering werd gehouden op 4 augustus 1919. De commissie had tot taak om in samenwerking met B. en W. te onderzoeken of het nodig was een ambtenarenreglement in te voeren en zo ja, om een conceptreglement te ontwerpen. Al in de eerste vergadering constateerde de voorzitter dat over de noodzaak van een ambtenarenreglement geen twijfel bestond. In de volgende bijeenkomsten deden de leden voornamelijk voorstellen voor aanpassingen van ambtenaarslonen en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Een van de adviezen van de commissie was het instellen van een centrale commissie voor ambtenaarsaangelegenheden. Dat gebeurde bij raadsbesluit van 2 oktober 1919. Deze centrale commissie constateerde in haar eerste vergadering dat een rijksregeling voor de rechtspositie van ambtenaren in wording was en besloot daarom niet verder te gaan met een ontwerp-ambtenarenreglement. Waarschijnlijk is de Commissie voor het Ambtenarenreglement toen opgeheven.

In 1920 bleek evenwel dat een spoedige totstandkoming van een rijksregeling niet waarschijnlijk was. Op voorstel van B. en W. werd bij raadsbesluit van 7 maart 1923 een Raadscommissie ter voorbereiding van een ambtenarenreglement ingesteld, die een nieuw ontwerp-ambtenarenreglement vaststelde. Op 1 januari 1924 trad de ‘Verordening tot regeling van de rechtstoestand van de ambtenaren in dienst der Gemeente Nijmegen’ in werking. Met de Ambtenarenwet van 1929 werd de rechtspositie van ambtenaren landelijk gewaarborgd.

Taken en activiteiten

De commissie had tot taak om in samenwerking met B. en W. te onderzoeken of het nodig was een ambtenarenreglement in te voeren en zo ja, om een conceptreglement te ontwerpen.

Organisatie

De raadscommissie ad hoc telde een voorzitter, vier leden en de gemeentesecretaris als secretaris.

Locatie

1918-1919: Nijmegen

Bronnen

  • De Gelderlander.
  • Gedrukt raadsverslag 1918.
  • Zie het archief van de Centrale Commissie van Overleg voor Ambtenarenaangelegenheden Nijmegen, 1919-1941.
  • Gemeenteblad Nijmegen A 1923 Nr. 29, p. 205-206.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2010)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden