header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Directie Inwoners Gemeente Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Directie Inwoners Gemeente Nijmegen
Andere naam (namen):
 • DIW

Bestaansperiode: 1999 - 2011
Rechtsvorm: Overheid
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Van 1985 tot en met 1998 was de gemeente Nijmegen opgebouwd volgens het dienstenmodel, waarin alle diensten op hun eigen beleidsterrein verantwoordelijk waren voor zowel het opstellen van beleid als de uitvoering daarvan. De diensten waren echter steeds meer als eilanden gaan functioneren, wat ten koste ging van de beleidsuitvoering en de dienstverlening aan de klant. Ook landelijke ontwikkelingen maakten een aanpassing van de organisatie van de gemeentelijke structuur noodzakelijk.

Per 1 januari 1999 ging de gemeente Nijmegen over op een directiemodel: er kwamen zeven directies, waarmee de organisatie als geheel platter werd. Een van de directies was Inwoners.

Geschiedenis

Inwoners, naast Grondgebied één van de twee beleidsdirecties, was wat betreft het aantal personeelsleden de grootste van alle directies: ruim een derde van de 1900 à 2000 gemeenteambtenaren in Nijmegen werkte hier. Sociale Zaken en Werk was met meer dan 500 medewerkers (in 2003) de grootste afdeling.

Tijdens haar bestaan onderging de directie verschillende reorganisaties, met het doel de dienstverlening aan de burger te verbeteren. Vanaf circa 2003 kwamen de afdeling Control en het Klantencontactcentrum (KCC) tot stand.

Door reorganisaties, uitbreiding van het takenpakket en verbouwingen (zoals de renovatie van het stadhuis in 2003-2004) verhuisden afdelingen regelmatig van locatie. Sociale Zaken en Werk zat in 1999 in het gebouw Elkerlyck aan Mariënburg 75 en verhuisde naar nieuwbouw aan Mariënburg 30, andere gemeentelijke afdelingen gingen vanaf 2003 naar Elckerlyck. Daaronder het Gemeentelijk Informatiecentrum Open Huis, dat tot dan toe in de passage van het stadhuis was gevestigd. De dependance van Burgerzaken en de sociaal raadslieden in Dukenburg verhuisde in 2000 van Zwanenveld naar Meijhorst.

Met de reorganisatie van 2005 nam het aantal taken van de directie toe. Het aantal medewerkers groeide van bijna 700 naar bijna 800.

Het aantal fte bedroeg in 2009 711, in 2010 693.

Een wereldwijde economische crisis en daaruit voortvloeiende bezuinigingen op landelijk niveau dwongen de gemeente Nijmegen in 2011 tot een flinke reorganisatie. Deze reorganisatie was ook nodig om de gemeentelijke overheid beter te laten inspringen op landelijke beleidswijzigingen. Per 1 januari 2012 werden de zes resterende directies opgeheven en kwam er een nieuwe gemeentelijke structuur waarin alle afdelingen onder een vierkoppige directieraad vielen.

Taken en activiteiten

De missie van de directie was ‘werken aan een sociaal Nijmegen’. De taken waren zeer uiteenlopend, maar hadden alle te maken met dienstverlening aan de inwoners van Nijmegen:

 • Dienstverlening aan de burger en gegevensbeheer en -verspreiding door de afdeling Burgerzaken
 • Het heffen en innen van gemeentelijke belastingen door de afdeling Belastingen
 • Voorlichting geven en informatie verstrekken, telefonisch en aan de balie, en het organiseren van kleine exposities in het gemeentelijke Open Huis
 • Het behartigen van belangen van cliënten op sociaal-juridisch gebied door de sociaal raadslieden
 • Het beheren, ordenen en toegankelijk maken van historische informatie uit en over Nijmegen en de regio door het archief.

Organisatie

De directie Inwoners bestond in 1999-2004 uit een directie (N000), een stafafdeling Bedrijfsvoering (N100) en de volgende lijnafdelingen:

 • N200: Burgerzaken en Belastingen
 • N300: Publieksbalie (waaronder de sociaal raadslieden)
 • N400: Onderwijs & Jeugd (O&J)
 • N500: Cultuur, Sport & Recreatie (CSR)
 • N600: Samenlevingsopbouw, Werk & Inkomen (SaWI)
 • N700: Gezondheid, Opvang en Zorg (GOZ)

Daarnaast waren er drie intern verzelfstandigde afdelingen die rechtstreeks onder de directeur vielen, maar beleidsinhoudelijk werden aangestuurd door de bijbehorende lijnafdeling(en):

 • NA00: Gemeentearchief, vanaf 2001 Het Archief, Centrum voor stads- en streekhistorie Nijmegen, vanaf 2005: Regionaal Archief Nijmegen (aangestuurd door CSR)
 • N800: Sociale Zaken, vanaf 2000 Sociale Zaken en Werk (SoZaWe; aangestuurd door SaWI)
 • N900: Gemeentelijke Kredietbank (GKB; aangestuurd door SaWI)

Deze drie verzelfstandige afdelingen en de afdelingen Publieksbalie en Burgerzaken en Belastingen waren de uitvoerende afdelingen.

Van 2000 tot 2003 was de projectorganisatie Balans, gemeentelijk centrum voor inkomensondersteuning (NB00), als afzonderlijke afdeling toegevoegd aan de directie. In de loop van 2003 werd Balans opgenomen binnen één van de andere afdelingen.

In 2000-2002 bestond Waalwerk: een samenwerkingsverband tussen de afdeling Sociale Zaken en Werk en enkele organisaties (Kliq, Breed) dat werkzoekenden naar een baan begeleidde. Deze eigen reïntegratieorganisatie werd in 2003 gewijzigd op grond van de wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen, waarmee gemeenten verplicht werden arbeidsreïntegratietrajecten bij derden in te kopen.

Tot en met 2005 had de afdeling Sociale Zaken en Werk een eigen archief. In 2005 werd Sociale Zaken en Werk opgesplitst in Werk & Inkomen en Zorg & Inkomen. De afdelingen CSR, O&J, GOZ en SaWI, waarin de beleidsprocessen waren geclusterd, werden samengevoegd tot de afdeling Beleid & Realisatie.

Zo bestonden in 2005-2009 de volgende afdelingen onder de directie (L000) en de stafafdeling Control (L020):

 • L100: Beleid & Realisatie
 • L200: Publiekszaken
 • L300: Regionaal Archief Nijmegen
 • L400: Werk & Inkomen
 • L500: Zorg & Inkomen
 • L600: Bedrijfsondersteuning (ICT, documentbeheer en secretariële ondersteuning)

In 2010 was Beleid & Realisatie als afdeling afgevallen, terwijl Maatschappelijke Ontwikkeling was toegevoegd. In 2011 werden Werk & Inkomen en Zorg & Inkomen opgesplitst in de drie afdelingen Werk, Zorg en Inkomen. Nu telde de directie de volgende zeven afdelingen:

 • Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Publiekszaken
 • Regionaal Archief Nijmegen
 • Werk
 • Inkomen
 • Zorg
 • Bedrijfsondersteuning

Locatie

1999-2011:Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 locatie in googlemaps

1999-2001:Nijmegen Mariënburg 95 (Gemeentearchief) locatie in googlemaps

1999-2000:Nijmegen Spoorstraat 6 (GKB) locatie in googlemaps

2000-ca. 2005:Nijmegen Klein Mariënburg 24 (GKB) locatie in googlemaps

1999-2000:Nijmegen Zwanenveld 9082 (Dependance Burgerzaken, Sociaal Raadslieden) locatie in googlemaps

1999-2000:Nijmegen Mariënburg 75 (Sociale Zaken en Werk) locatie in googlemaps

2000-2011:Nijmegen Meijhorst 7039 (Dependance Burgerzaken, Sociaal Raadslieden) locatie in googlemaps

2003-2011:Nijmegen Mariënburg 75 locatie in googlemaps

2000-2011:Nijmegen Mariënburg 2000-2011 locatie in googlemaps

2001-2011:Nijmegen Mariënburg 27 (Het Archief) locatie in googlemaps

Bronnen

 • Archief van de Bestuursdienst Gemeente Nijmegen 1992-1998, inventarisnummer 574.
 • 13 jaar Directie Inwoners gemeente Nijmegen. Uitbreiden, afsplitsen, samenvoegen, afslanken en verhuizen, Nijmegen, 2011.
 • Medewerk(st)ersonderzoek 2003 directie Inwoners, Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 2003.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2021)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden