header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Families Jamin, De Groot - Jamin, De Groot

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Families Jamin, De Groot - Jamin, De Groot
Andere naam (namen):
  • Familie Jamin, De Groot - Jamin, De Groot

Beginjaar:
Eindjaar:
Familiearchief
Het archief/de collectie van deze familie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Hoewel J.G. de Groot Jamin jr. in een lange reeks van jaren met zorg de hierna beschreven verzameling familiepapieren bijeenbracht, is hij er, door de destijds nog zeer gebrekkige mogelijkheden voor genealogische navorsingen, niet in geslaagd het bewijs van de aansluiting, van de zich, vanuit België, in de eerste helft van de 17e eeuw te Maastricht vestigende eerste generatie van de Nederlandse tak met de in Frankrijk wonende Jamin's "hard" te maken. Wel heeft hij, door bemiddeling van de genealoog Vorsterman van Oyen, een aantal oorspronkelijke Franse stukken kunnen verwerven, die met de naam Jamin verbonden zijn en die, ook volgens deze, met grote waarschijnlijkheid op de eerste generaties van dit geslacht betrekking hebben. 1)

Michiel Jamin was Maasschipper, hetgeen verklaart waarom zijn zes kinderen op zo uiteenliggende plaatsen zijn gedoopt en de Jamin's hier over een uitgestrekt gebied uitzwermden. Nadat zij een vast domicilie hadden gekozen, eerst te Grave later te Nijmegen, verhoogden zij geleidelijk hun maatschappelijk aanzien door in de laatstgenoemde plaats belangrijke bestuursfunkties te verwerven en met telgen van reeds lang gevestigde en geachte families te trouwen. Hoewel niet bepaald van het aardse slijk verstoken, bracht toch het huwelijk van Diederik Casper Jamin met Margaretha Elisabeth de Groot, enig kind van de welgestelde Amsterdamse boekhandelaar Jan de Groot, het fortuin in de familie. Behalve enige huizen in Amsterdam en het buiten Wisseloord te Muiderberg, liet Jan de Groot als kunstkenner het echtpaar een uitgebreide bibliotheek, een fraai kabinet, schilderijen, tekeningen en kunstplaten na. 2)

Na dit huwelijk, dat in 1788 plaatsvond, nam Diederik Casper, omdat de tak De Groot hiermede zou uitsterven, de naam De Groot Jamin aan en bepaalde hij, dat alleen zijn oudste zoon en diens afstammelingen deze naam zouden mogen voeren, niet vermoedend, dat het geslacht reeds met zijn ongehuwd overleden kleinzoons Joannes Gerardus Jr. en Carel Diederik zou uitsterven. Aan eerstgenoemde kleinzoon dankt de hierna beschreven verzameling haar ontstaan.
De door hem verzamelde gegevens werden gepubliceerd in het tweede deel van Vorsterman van Oyen's Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën, dat in 1888 verscheen. 3)

Zoals uit de inventaris blijkt, bestaat een groot deel van de stukken uit afschriften, al dan niet gewaarmerkt, die door de verzamelaar verkregen of opgevraagd zijn. Blijkens zijn correspondentie heeft hij over de reconstruering van de genealogie vele jaren gedaan, maar is de ijver, mogelijk om gezondheidsredenen, na 1880 aanmerkelijk verflauwd. Na zijn dood kreeg de gemeente Nijmegen de gehele verzameling ten geschenke, vermoedelijk niet alleen vanwege het feit, dat de familie Jamin hier sinds het begin van de 18e eeuw ruim honderd jaar gevestigd was, maar ook vanwege een grote collectie boeken in de nalatenschap, die op Nijmegen betrekking had. De toenmalige archivaris-bibliothecaris M. Daniëls vermeldt deze schenking uitvoerig in zijn "Verslag over het archief en de bibliotheek der gemeente Nijmegen in het jaar 1921". 4)

1) Zie het hoofdstuk : Stukken betreffende de vermoedelijke eerste generaties in Frankrijk.
2) Beschreven bij van Eynden en van Willigen, deel III blz. 433 volgens notitie op blz. 14 in inventaris nr. 6.
3) Inventaris nr. 7.
4) In "Jaarverslag Archief en Bibliotheek 1919 - 1932".

Woonplaats(en)

Grave

Nijmegen

Amsterdam

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door M.A.F.T. van Son. (1977)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden