header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Gezondheidscommissie (1903)

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Gezondheidscommissie (1903)
Andere naam (namen):
 • Gemeentelijke Gezondheidscommissie

Bestaansperiode: 1903 - 1934
Rechtsvorm: Overheid
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Al sinds 1867 was er in Nijmegen een gezondheidscommissie die de gemeente van advies diende. De Gezondheidswet uit 1901 bepaalde dat er nieuwe, regionale gezondheidscommissies moesten komen. Deze kregen meer mogelijkheden en bevoegdheden om maatregelen te nemen ten behoeve van de volksgezondheid. Grotere gemeenten kregen een eigen commissie.

Op 11 maart 1903 besloot de bestaande gezondheidscommissie collectief ontslag aan te vragen aan de gemeenteraad. Deze verleende het ontslag met ingang van de datum waarop de volgens de Gezondheidswet nieuw in te stellen commissie zou zijn benoemd.

De economische recessie in de jaren dertig leidde tot drastische bezuinigingsmaatregelen door de regering. Een wetswijziging van 14 december 1933 regelde de opheffing van de gezondheidscommissies per 1 januari 1934. De taken van de commissie werden overgenomen door de Inspectie van het Ministerie van Volksgezondheid.

Geschiedenis

Bij Koninklijk Besluit van 12 juni 1903 werd voor de gemeente Nijmegen een Gezondheidscommissie ingesteld als bedoeld in artikel 23 van de Gezondheidswet. Bij beschikking van de Commissaris van de Koningin van Gelderland werden negen medici door de gemeente tot commissielid benoemd.

De commissie werd per 1 december 1903 benoemd, waarmee de oude gezondheidscommissie was opgeheven. Slechts een enkel lid uit de opgeheven commissie nam plaats in de nieuwe. De leden vergaderden in principe elke eerste zaterdag van de maand boven de Kerkboog aan de Grote Markt. De eerste vergadering vond plaats op 2 januari 1904, de laatste waarschijnlijk eind 1933. Vanaf augustus 1932 ontbreken de notulen in het archief en over 1933 is er geen jaarverslag. De commissie werd per 1 januari 1934 opgeheven.

Taken en activiteiten

Het controleren van en toezicht houden op diverse zaken aangaande de gezondheidstoestand in de gemeente, het uitbrengen van advies bij het opstellen van verordeningen en het jaarlijks rapporteren van haar bevindingen aan de gemeenteraad en aan de hoofdinspecteur van de Volksgezondheid te 's-Hertogenbosch, een van de vier regionale hoofdinspecteurs van de Volksgezondheid. De commissie richtte zich op:

 • Verontreiniging
 • Volkshuisvesting
 • Openbare gebouwen, niet vallend onder de Woningwet
 • Scholen, fabrieken en werkplaatsen
 • Ziekten
 • Drinkwatervoorziening
 • Uitvoering en handhaving van wetten en verordeningen

Organisatie

De commissie bestond uit negen leden, inclusief voorzitter, die voor vijf jaar werden benoemd. Hiernaast werd een secretaris benoemd. Hij was ook verantwoordelijk voor het financieel beheer. Er waren drie subcommissies. In 1903 waren dat:

 1. Besmettelijke ziekten; hygiëne van water, bodem en lucht; openbare gebouwen (scholen enz.)
 2. Toezicht op de levens- en geneesmiddelen
 3. Onderzoek naar de woningtoestanden

In 1921 werden deze gewijzigd in:

 1. Algemene en medische zaken
 2. Levens- en genotsmiddelen en gebruiksartikelen
 3. Volkshuisvesting

Elke subcommissie telde drie leden, onder wie een voorzitter en een rapporteur. Vergaderingen vonden eens per maand plaats.

Locatie

1903-1934:Nijmegen

Bronnen

 • Provinciaal Blad van Gelderland over het jaar 1902, nr. 91.
 • Staatsblad 1901, nr. 157.
 • Verslag van de toestand der gemeente Nijmegen over de jaren 1903-1934.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2018)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden