header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Katholieke Bond van Personeel in de sectoren Overheid, Volksgezondheid, Maatschappelijk Welzijn en Sociale Werkvoorziening, afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Katholieke Bond van Personeel in de sectoren Overheid, Volksgezondheid, Maatschappelijk Welzijn en Sociale Werkvoorziening, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Katholieke Bond van Overheidspersoneel, afdeling Nijmegen
  • KABO Nijmegen

Bestaansperiode: 1949 - 1982
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In 1949 besloten twee ambtenarenbonden aangesloten bij de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (KAB), namelijk de Nederlandse Rooms-Katholieke Bond van Overheidspersoneel St. Paulus (voor handarbeiders in overheidsdienst) en de Nederlandse Rooms-Katholieke Bond van Post-, en Telegraaf- en Telefoonpersoneel St. Petrus, samen te gaan tot de Katholieke Bond van Overheidspersoneel (KABO). De derde ambtenarenbond aangesloten bij de KAB, de Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenvereniging (ARKA, voor ambtelijk kantoorpersoneel) besloot niet aan deze fusie deel te nemen. Toen de ARKA in 1957 uit de KAB stapte, verruimde de KABO zijn werkterrein tot al het overheidspersoneel. Gaandeweg kwam daar ook het personeel in de semipublieke sector bij. Om alle werknemers die de bond vertegenwoordigde tot hun recht te laten komen, veranderde hij zijn naam in 1975 in de Katholieke Bond van Personeel in de sectoren Overheid, Volksgezondheid, Maatschappelijk Welzijn en Sociale Werkvoorziening – de afkorting KABO bleef echter gehandhaafd. Toen het Nederlands Katholiek Vakverbond (de opvolger van de KAB) besloot in 1976 te federeren en in 1982 te fuseren met het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), volgden de KABO en zijn algemene tegenhanger, de Algemene Bond van Ambtenaren (ABVA), met enige vertraging dit voorbeeld. In 1980 vormden ze de Federatie ABVA-KABO en op 1 oktober 1982 hieven zij zichzelf op om plaats te maken voor een nieuwe vakbond, de AbvaKabo.

Geschiedenis

De afdeling werd opgericht in 1949. In 1980 vormde zij een federatie met de afdeling Nijmegen van de ABVA, waarmee zij in 1982 fuseerde. De plaatselijke ledengroepen fuseerden, ieder volgens zijn eigen tijdpad, in 1980, 1981 of 1982 met zijn ABVA-tegenhanger.

Taken en activiteiten

De bond stelde zich als doel de verbetering van de arbeids- en dienstvoorwaarden in de ruimste zin van het woord van het personeel werkzaam in de publieke en semipublieke sector.

Organisatie

De bond kende een duale structuur. Ieder lid behoorde zowel tot een plaatselijke afdeling als tot een landelijke groep. De afdeling vertegenwoordigde de bond op lokaal niveau, de groep vertegenwoordigde binnen de bond, en naar buiten toe namens de bond, een specifieke belangengroep (bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, PTT-beambten, gepensioneerden). Een groep kon zich echter op lokaal niveau laten vertegenwoordigen door een plaatselijke (leden)groep. Dit betekende in de praktijk dat op lokaal niveau zowel afdelingen als (leden)groepen actief waren. Het vakbondswerk werd meestal verricht door de (leden)groepen, terwijl de afdeling een overkoepelende functie had. In het afdelingsbestuur, dat jaarlijks verkozen werd op een huishoudelijke ledenvergaderingen, zaten meestal mensen die ook een rol vervulden in het bestuur van de (leden)groepen.

Locatie

1949-1982:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers en Robert Spanings. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden