header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Kleermakersambt Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Kleermakersambt Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1615 - 1802
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Ofschoon ook het Kleermakersambt behoorde tot de vier groote gilden der stad Nijmegen, is over zijn geschiedenis en zijn bestuursinrichting vóór de 17e eeuw niets bekend.

Organisatie

Het bestuur bestond uit acht meesters, te weten vier jonkmeesters en vier oudmeesters. Elk bestuurder regeerde gedurende vier jaar. Gedurende de vier jaren van zijn ambtsduur was de oudmeester achtereenvolgens een jaar oudmeester zonder meer, een jaar boekhouder en twee jaar "nagaande" of plaatsvervangend boekhouder. De verkiezingen hadden jaarlijks plaats op den eersten maandag na het feest van St.Jan Baptist (24 juni). Op den "keurdag" werden telkens twee meesters gekozen. Deze moesten behoren tot den Hervormden godsdienst.

Opvallend groot was de bevoegdheid van den boekhouder. Hij werd niet gekozen, want op den jaarlijkschen keurdag trad de oudmeester vanzelf in het boekhoudersambt. Tot zijn bevoegdheden behoorden volgens de instructie van 1754 o.a. het bijeenroepen der vergaderingen; het verrichten van aankoopen ten behoeve der gezamenlijke snijders; het opleggen van boeten aan twistende, scheldende of krakeelende ambtsbroeders. Bij hem moesten de leerknechten en leermeisjes worden aangegeven. Voor recherchediensten bij het toezicht op de naleving der ordonnanties mocht hij gebruik maken van den roeidrager, mits hij van elke recherche later mededeeling deed aan den magistraat; vgl. het Raad-signaat van 19 ept.1683 (Inventaris, no. 10, fol.1). Binnen vier weken na den keurdag moest hij rekenschap afleggen van de ontvangsten en uitgaven in het afgeloopen ambtsjaar en de ambtskist aan zijn opvolger overdragen. Hij beheerde ook de gelden van den ambtsarme, die in 1615 aanzienlijk waren toegenomen door een legaat van Derijck Fos en Met van Doeren.

Locatie

-: Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door P.C. Boeren. (1942)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden