header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Schoolvereniging 'De Leerschool' voor Neutraal Bijzonder Onderwijs voor Nijmegen en omstreken

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Schoolvereniging 'De Leerschool' voor Neutraal Bijzonder Onderwijs voor Nijmegen en omstreken
Andere naam (namen):
  • De Leerschool

Bestaansperiode: 1927 - 1970
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Als gevolg van de schoolstrijd kwam in 1920 een nieuwe Onderwijswet tot stand. Hierdoor werd het mogelijk voor scholen met een levensbeschouwelijke grondslag om gefinancierd te worden door de overheid. In reactie op de stichting van vooral scholen met een christelijke grondslag werden er ook scholen opgericht die waren gericht op neutraal onderwijs. Met neutraal wordt in dit verband bedoeld: niet gelieerd aan geloof of politieke overtuiging.

Geschiedenis

De Leerschool werd in 1927 opgericht als reactie op de aanstaande opheffing in 1928 van de Rijkskweekschool en de daaraan verbonden leerschool voor gewoon lager onderwijs in Nijmegen. Ouders van leerlingen van deze school richtten toen De Leerschool op. Bij Koninklijk Besluit van 17 december 1927 (nummer 8) werden de statuten goedgekeurd. Bij de oprichting in 1927 waren er 41 ouders lid van de vereniging. In het eerste schooljaar 1928-1929 waren er gemiddeld 191 leerlingen. De gemeente Nijmegen verkocht in 1930 aan het schoolbestuur '[h]et Schoolgebouw met gymnastieklokaal, erf en speelterrein aan de Van Nispenstraat 33 te Nijmegen'.

De school groeide door tot aan de oorlog. In de oorlog nam het leerlingenaantal af. Na de oorlog groeide de school andermaal door. Op het hoogtepunt in mei 1959 waren er 284 leerlingen. In het schooljaar 1954-1955 diende de school nog een verzoek tot nieuwbouw in bij de gemeente, dat werd afgewezen. Na 1959 was de naoorlogse geboortegolf uitgewerkt en begonnen de leerlingenaantallen te dalen. Nieuwbouw bleek niet meer nodig. Rond 1960 werd nog een kleuterschool opgericht met het oog op de leerlingenaantallen. Deze kleuterschool werd geen succes en bestond slechts twee jaar.

Vanaf het schooljaar 1961-1962 waren er onvoldoende leerlingen voor een zesde door het Rijk vergoede onderwijskracht. Vanaf dat moment werd met kunstgrepen nog het aantal onderwijskrachten op peil gehouden. In 1970 werd De Leerschool opgeheven. De leerlingen werden het daarop volgende schooljaar overgenomen door de Nijmeegse Schoolvereniging (NSV). Het schoolgebouw viel na sluiting van de school in de zomer van 1970 terug in eigendom aan de gemeente. De afhandeling van de (financiële) liquidatie van de school nam na de sluiting nog zo'n tien jaar in beslag.

De Leerschool nam deel in het Contactorgaan voor de drie scholen voor neutraal bijzonder onderwijs in Nijmegen. Er werd samengewerkt met de Nijmeegse School Vereniging (NSV) en de Nutsschool.

Taken en activiteiten

De school had tot taak 'het geven van gewoon, lager, uitgebreid lager en kleuteronderwijs, met eerbiediging van ieders godsdienstige en politieke begrippen.'

Organisatie

De Leerschool was een vereniging met een bestuur en een schoolleiding. De vereniging bestond uit leden, belangstellende leden en vanaf 1958 ook ereleden. Leden waren de ouders of verzorgers van de op de school gaande kinderen. Belangstellende leden waren diegenen die hun belangstelling om lid te worden van de vereniging hadden kenbaar gemaakt aan het bestuur en door het bestuur waren toegelaten. De leden hadden stemrecht, in tegenstelling tot de belangstellende leden en ereleden die alleen een raadgevende stem hadden.

Locatie

1927 - 1950:Nijmegen van Nispenstraat 33

1950 - 1970:Nijmegen Van Nispenstraat 45

Bronnen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Willem Brouwer. (2015)" "

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden