header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Smedenambt Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Smedenambt Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1568 - 1886
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Tot het Smedenambt behoorden de grofsmeden, hoefsmeden, bitmakers, loopsmeden, bussenmakers, nagelsmeden, lademakers, messenmakers, sporenmakers, slotenmakers, helmslagers, harnas- of platenmakers, haalboogmakers, ketelaars, koperslagers, speldenmakers, potgieters, tinnegieters, zwaardvegers en blikslagers. Bij resolutie van 6 sept. 1639 (Inventaris, no. 3, stuk no. 10) besliste de magistraat, dat ook de blikslagers deel uitmaakten van het smedenambt.

Organisatie

Het bestuur bestond uit vier meesters, die de jaarlijksche schouw der harnassen hielden, de noodige resoluties maakten, de nieuwe meesters kozen, de aanneming van nieuwe ambtsgenooten verrichtten, de aankoopen voor het ambt deden en de boeten vaststelden. De vergadering der gemeene meesters had slechts adviseerende bevoegdheid en dan nog slechts voor zoover zij bestond uit "goede mannen" en wel bij gelegenheid van het kiezen der nieuwe bestuursmeesters en van het vaststellen van resoluties, zooals blijkt uit de artt. 12 en 13 der Ordonnantie op het Ambt van 13 aug. 1592 (vgl. Inventaris, no. 3).

Bij resolutie van 1 dec. 1763 (Inventaris no. 1, pag. 1) werd besloten, dat de belangrijkste vergaderingen en de aannemingen voortaan zouden worden te boek gesteld in een "Protocol ofte Ampts-Boek" ; achter in dit boek zouden voortaan ook de jonkmeesters worden ingeschreven. Het bijhouden daarvan werd opgedragen aan den boekhouder of aan den meester, die het duidelijkste kon schrijven. Hem werd ook de bewaring van het archief, dat geborgen was in de gildekist, toevertrouwd, alsmede het beheer van het armengeld, dat werd verkregen door de gelden, welke de leerjongens bij hunne inschrijving aan hem hadden te voldoen.

Locatie

-: Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door P.C. Boeren. (1942)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden