header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Studiefonds Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Studiefonds Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1948 - 2014
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

In 1948 nam het College van Burgemeesters en Wethouders van Nijmegen het initiatief een fonds in te stellen voor leerlingen die vanwege het ontbreken van scholen voor technisch onderwijs op andere plaatsen zoals 's Hertogenbosch of Arnhem aangewezen waren. Financiering van het fonds werd mogelijk gemaakt door de Nijmeegse Aannemers Combinatie (N.A.C.) die zich verplicht voelde de winst die zij had gemaakt uit de puinopruimingswerkzaamheden in de stad weer ten goede aan haar burgers te doen komen. Door veranderingen in onder andere de Gemeentewet beraadde het bestuur zich in de periode 1980-1980 op haar positie. Men overwoog de Stichting op te heffen en door een Raadscommissie ingevolge artikel 61 van de Gemeentewet uit te laten voeren zodat het publiek belang van het Fonds ook door een duidelijk publiek orgaan uitgevoerd zou worden. Diverse problemen van administratief-technische aard leidden uiteindelijk toch tot voortzetting van de Stichting, zij het met een gewijzigde bestuurssamenstelling. Ondertussen nam het aantal aanvragen onder andere door de invoering van de basisbeurs af. In 1991 verleende het fonds de laatste renteloze voorschotten. In de statutenwijziging van 2003 verdween de band van het bestuur met de gemeente geheel. Wel bleef in de praktijk de wethouder educatie en onderwijs de voorzitter van het bestuur. In 2014 is de Stichting opgeheven. Het fondskapitaal was in de voorgaande jaren nagenoeg geheel ingezet voor grotere projecten. Wat nog restte werd door het bestuur overgedragen aan de Stichting de Beide Weeshuizen.

Taken en activiteiten

De Stichting stelde zich ten doel een bijdrage te leveren in de studiekosten van individuele leerlingen die middelbaar beroepsonderwijs wilden volgen. Aanvankelijk betrof dit vooral technisch onderwijs, maar gaandeweg konden leerlingen voor het volgen van allerlei soorten onderwijs op voorwaarden een beroep op de Stichting doen. In 1995 besloot men nog uitsluitend schenkingen tot fl 250,00 aan gegadigden op voordacht van scholen uit te keren, waardoor ook de administratie aanmerkelijk versimpeld werd. Vanaf 2003 richtte de stichting zich meer op bijdragen aan bredere en 'nieuwe initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke - en schoolloopbaan van jongeren in crisissituaties'.

Organisatie

Vanaf de oprichting van de Stichting tot 1985 bestond het Stichtingsbestuur uit vijf leden, waarvan de voorzitter ambtshalve uit het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen werd aangewezen. Het College benoemde ook de overige vier leden 'die geacht worden het vertrouwen der burgers te genieten'. De Stichting werd bijgestaan door een ambtelijk secretaris voor verslaglegging, administratie en boekhouding. In 1985 werd het College van Burgemeester en Wethouders als bestuur van de Stichting aangewezen met de wethouder educatie als voorzitter. De nieuwe dienst Educatie en Welzijn verzorgde de ambtelijke ondersteuning. Als gevolg van de zogenaamde kerntakendiscussie over de wettelijke taken van de gemeentelijke organisatie verkleinde men in 1995 het bestuur van de Stichting tot drie leden. De wethouder educatie bleef voorzitter van het bestuur. Iemand uit de school directies trad op als penningmeester en er was een ambtelijk secretaris. Vanaf 2007 had het bestuur geen ambtelijk secretaris meer.

Locatie

1948-2014:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door D.J. Prins. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden