header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Werkcommissie Permanente Educatie

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

In 1973 wordt de werkcommissie Permanente Educatie opgericht voor de totstandkoming van een educatief netwerk, waardoor mensen zich gedurende alle levensperioden ontwikkeld en gevormd kunnen worden.

Oprichting[bewerken]

Op 1 juli 1976 treedt de Rijksbijdrageregeling voor Vormings- en Ontwikkelingswerk voor Volwassenen in werking. De regeling beoogt de totstandkoming van een educatief netwerk, een samenhangend geheel van educatieve voorzieningen dat mensen de kans biedt zich gedurende alle levensperioden te ontwikkelen en te vormen. Prioriteit moet daarbij worden gegeven aan die groepen van de bevolking die in onderwijs, scholing en sociaal-culturele mogelijkheden zijn achtergebleven of door hun situatie in een bijzondere positie verkeren. De regeling verplicht de gemeente een educatief voorzieningen- en activiteitenplan op te stellen. Op basis van genoemd plan stelt het rijk een bijdrage vast. De gemeente krijgt de taak, geholpen door die rijksbijdrage, een subsidiebeleid te voeren. Het rijk wijst niet de instellingen maar de projecten aan die men wil financieren.[1] Vooruitlopend op deze regeling besluit het college van Burgemeester en Wethouders op 22 mei 1973 tot instelling van de werkcommissie Permanente Educatie.

De werkcommissie wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de sectoren onderwijs, vorming, welzijn, cultuur, creativiteitsontwikkeling en het bedrijfsleven en wordt ondersteund door het Instituut voor Sociale Pedagogiek en Andragogiek van de Katholieke Universiteit. Zij brengt in 1975 de nota 'Permanente Educatie in Nijmegen, voorstel voor een beleid' uit, welke om advies wordt gezonden naar alle instellingen en groeperingen in Nijmegen die tezamen het veld van de permanente educatie vormen. Het gaat om ongeveer 300 instellingen.[2]

Projectgroep Educatieve Planning[bewerken]

In 1978 wordt in Nijmegen een begin gemaakt met educatieve planning. De Projectgroep voor Educatieve Planning wordt opgericht. Zij bestaat uit gemeentelijke ambtenaren die in samenspraak met betrokkenen op het gebied van de volwasseneneducatie een eerste educatief jaarplan opstellen. De uitvoering van educatieve plannen is door de gemeenteraad opgedragen aan het college van B. en W.. De educatieve planning richt zich vooral op een basisaanbod voor laag- en ongeschoolden. Ook wordt een begin gemaakt met meer gerichte educatieve activiteiten op wijkniveau. In 1980 besluit de gemeenteraad tot de oprichting van een Educatief Centrum voor Volwassenen.

Voetnoten[bewerken]

  1. S.A.N. 16.
  2. S.A.N. 13, 16 en 21. Bijlage 1 van schrijven van B & W aan de raad op 8 november 1976 bevat een lijst van die ongeveer 300 instellingen en groeperingen

Bronnen[bewerken]

  • Nabuurs, N., 'Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1945-1984', Gemeentearchief Nijmegen, 1996.

Verantwoording[bewerken]

Bewerking van de resultaten van onderzoek, gedaan in de jaren 1994-1996, naar lokaal bestuur en gemeentelijke overheid in Nijmegen door Lisette Kuijper (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)


KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden