header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Bestuurscommissie Wijkaccommodaties Nijmegen: verschil tussen versies

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
k (Tekst vervangen - 'QbrQ' door '<br/>')
Regel 1: Regel 1:
{{Organisatie |Archiefnummer=502 |Identificatiecode=682|Soort entiteit = Organisatie| Categorie1= 14.4 Buurt- en wijkzorg |Categorie2= |Categorie3= |Naam= Bestuurscommissie Wijkaccommodaties Nijmegen |Andere naam1=  |Andere naam2=  |Beginjaar= 1982 |Eindjaar= 1998   |Context= Kort na de Tweede Wereldoorlog werden in een aantal steden zogenaamde Don Boscohuizen opgericht: door paters en broeders geleide club- en buurthuizen, bestemd voor bewoners van achterstandswijken. Zo ook in Nijmegen, waar Don Boscohuizen bijvoorbeeld bij de noodwoningen op de Kopse Hof, tussen de krotten van de Benedenstad en in de heropvoedingswijk 'Onder de Bogen' bij de Koninginnelaan stonden. De Don Boscohuizen probeerden op een speelse manier bij te dragen aan de opvoeding van kinderen en jongeren, maar ook hun ouders positief te beïnvloeden.<br/>Omdat de gemeente Nijmegen deze huizen van belang vond voor de sociale samenhang en de kwaliteit van leven in deze wijken, ging ze hen vanaf midden jaren vijftig subsidiëren. Ook bevorderde ze de oprichting van club- en buurthuizen in nieuwbouwwijken. De Raad voor de Maatschappelijke Opbouw (RMO), waarin ambtenaren en vertegenwoordigers van het particulier initiatief zitting hadden, coördineerde alle activiteiten die in Nijmegen op sociaal gebied werden ondernomen. <br/>In 1964 riep de Commissie Buurthuizen van de RMO de Stichting Wijkcentra Nijmegen (SWN) in het leven. Doel ervan was 'de oprichting, exploitatie en instandhouding van gebouwen, welke voorzien in de behoefte aan geëigende ruimten voor de maatschappelijke ontwikkeling van de wijksamenleving'. Namens de gemeente Nijmegen ging de SWN wijkcentra beheren. Het eerste ging in 1967 open in de net voltooide nieuwbouwwijk Hatert. Het aantal wijkcentra breidde zich uit tot elf in 1975. Het zwaartepunt lag in het westen van de stad: vier in Dukenburg, drie in Neerbosch-Oost, een in Hatert. De overige lagen in Bottendaal, in het Willemskwartier, aan de Tweede Oude Heselaan, aan de Waldeck Pyrmontsingel en aan de Muntweg.<br/>Door verschillende oorzaken nam de behoefte aan het club- en buurthuiswerk in de jaren tachtig en negentig toe: vrouwenemancipatie, grote toename van het aantal werklozen en mensen in de WAO, individualisering, drugs- en alcoholproblematiek, overlast van jongeren, sterke groei van het aantal allochtonen. Terwijl de samenleving in bepaalde delen van de stad uiteenviel, namen de mogelijkheden het club- en buurthuiswerk door bezuinigingen juist af. Ondanks de toegenomen welvaart van de jaren negentig is hierin sindsdien geen verandering gekomen. |Geschiedenis= Op 22 mei 1980 besloot de gemeenteraad om de Stichting Wijkcentra om te zetten in een commissie ex artikel 61 van de gemeentewet. De meerderheid in de raad vond namelijk dat het beheer van de wijkaccommodaties beter af was binnen de gemeentelijke organisatie dan binnen een particuliere stichting<br/>Op 1 januari 1982 nam de Bestuurscommissie Wijkaccommodaties de taken van de Stichting Wijkcentra Nijmegen over. <br/>De verordening op de bestuurscommissie is vastgesteld op 11 juni 1981 en gewijzigd op 2 september 1982 en 31 januari 1990.<br/><br/>De bestuurscommissie begon haar werkzaamheden op een ongelukkig tijdstip, omdat de gemeente als gevolg van de economische recessie, het rijksbeleid en de slechte toestand van de gemeentefinanciën gedwongen was fors te bezuinigen. Bovendien stond het welzijnswerk na een periode van sterke expansie en maatschappijkritiek in deze jaren van 'no-nonsense' onder druk. Ook de bestuurscommissie moest fors bezuinigen. Ze koos niet voor sluiting van wijkaccommodaties, maar voor vermindering van het aantal beheersuren. De gaten die vielen zouden moeten worden opgevuld door vrijwilligers.<br/>Vragen van eigen bijdragen aan gebruikersgroepen was een andere manier om de gaten in de begroting weg te werken. Conform de doelstelling werden die eigen bijdragen slechts voor commerciële activiteiten gevraagd. Andere groepen vielen onder het zogenaamde 0-tarief. <br/>De wijkaccommodaties en nog meer de jeugdcentra die onder de bestuurscommissie vielen, hadden in de jaren tachtig en negentig te maken met de toenemende verruwing van de maatschappij. Vandalisme aan de gebouwen was de meest zichtbare uiting daarvan.<br/>Omdat de gemeente voorzieningen en activiteiten beter op elkaar wilde afstemmen, ging de bestuurscommissie steeds nauwer samenwerken met de stedelijke welzijnsorganisaties: Dacapo en de Nijmeegse Jeugdraad en (nadat dit tweetal in 1992 was gefuseerd) Tandem. Een en ander mondde uit een in herschikking waarbij de Directie Stadsbedrijven van de gemeente Nijmegen in 1999 het beheer van de gebouwen overnam en Tandem de activiteiten en het personeel. <br/>Locaties<br/>Centraal Bureau<br/>St. Annastraat 105<br/><br/>Accommodaties in de wijken<br/>NB: Dit zijn niet alle wijkcentra en clubhuizen in deze periode, omdat ook de welzijnsorganisaties Dacapo / Nijmeegse Jeugdraad en vanaf 1991 Tandem er een aantal beheerde.<br/><br/>- Benedenstad<br/>'t Oude Weeshuis, Papengas 6<br/>Activiteitencentrum 'Onder de St. Steven', Ganzenheuvel 56<br/>- Binnenstad<br/>Werklozencentrum Unitas, Gerard Noodtstraat 7-9<br/>- Bottendaal<br/>Wijkcentrum Burghardt, Burghardt van den Berghstraat 114<br/>- Altrade<br/>Wijkcentrum Daalsehof, Daalsehof 2<br/>Wijkcentrum 't Klooster, Dominicanenstraat 6<br/>Wijkcentrum Altrade, Jeugdcentrum De Trap, Dominicanenstraat 6<br/>Wijkwinkel Oost, Daalseweg 259a<br/>- Hengstdal <br/>Wijkcentrum De Ark, Cipressstraat 154<br/>- Willemskwartier (Nijeveld) <br/>Wijkcentrum 't Spieghelhofje, Spieghelstraat 13<br/>Wijkwinkel Willemskwartier, Willemsweg 211<br/>- Goffert<br/>Wijkcentrum De Goffert, Klokketoren, Slotemaker de Bruïneweg 272<br/>- Hatertse Hei / Grootstal<br/>Jeugdcentrum Hatertse Hei / Grootstal, Albatros ???<br/>Wijkcentrum De Schakel, Archimedesstraat 9<br/>- Hatert<br/>Wijkcentrum Hatert, Couwenbergstraat 22<br/>- Wolfskuil<br/>Wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan 385<br/>Wijkcentrum Villanova, Derde van Hesewijkstraat 2<br/>- Hees / Heseveld<br/>Wijkcentrum de Heseweide, Daniëlsplein 3<br/>- Neerbosch-Oost <br/>Ontmoetingscentrum Notenhout<br/>Wijkcentrum De Schalmei, Symfoniestraat 204<br/>Kinderboerderij 't Boerke, Oostkanaaldijk 200<br/>Jeugdcentrum Neerbosch-Oost, Bazuinstraat 1<br/>- Dukenburg<br/>Buurtcentrum Zwanenveld 90-82<br/>Wijkcentrum De Turf, Malvert 5134<br/>Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 7039<br/>- Lindenholt<br/>Jeugdcentrum De Sprokkelenburg, Horstacker 1479<br/>Wijkcentrum Lindenholt, Zwanenstraat 1a<br/>Wijkcentrum De Brack, Leuvensbroek 1200 |Locatie={{Locatieformulier|-| |Nijmegen|}}  |Rechtsvorm= Door de gemeente Nijmegen ingestelde bestuurscommissie ex artikel 61 van de Gemeentewet.  |Taken= Die taken werden in artikel 3 van de Verordening op de Bestuurscommissie omschreven als 'het dienstbaar maken van wijkaccommodaties en andere accommodaties aan de samenleving door:<br/>'1. a. Verhuur en / of het in gebruik geven van ruimten in wijkaccommodaties aan instellingen, organisaties, groepen en particulieren, waarvan verwacht kan worden dat hun activiteiten zullen bijdragen tot de maatschappelijke ontwikkeling van de wijksamenleving;<br/>1. b. Het verzorgen van het dagelijks onderhoud, de exploitatie van de buffetten, de exploitatie en/of de bediening van de tot de gebouwen behorende vaste installaties en apparatuur;<br/>2. het stimuleren en laten organiseren van activiteiten ten behoeve van de samenleving, voor zover deze door andere instellingen en organisaties niet reeds worden ondernomen'.<br/>Wijkaccommodaties bevatten een centrale ruimte met bar en daar omheen een aantal zalen en zaaltjes. Deze waren in gebruik bij zogenaamde incidentele gebruikers, zoals een bridgeclub, volksdansvereniging of een koor. Zij huurden een zaal voor hooguit enkele uren per week. <br/>In een aantal wijkcentra was ruimte voor permanente gebruikers zoals de openbare bibliotheek, de Vrije Academie, wijkverpleging en welzijnsinstellingen. In het bijzonder fungeerden de Wijkaccommodaties als basis voor het club- en buurthuiswerk van Dacapo / Nijmeegse Jeugdraad / Tandem.|Organisatie= Onder verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie Wijkaccommodaties berustte de dagelijkse leiding bij een directeur die met zijn staf op het centraal bureau, St. Annastraat 105, zetelde. <br/>De wijkaccommodaties waren gegroepeerd in drie rayons. Rayon 1 omvatte het centrum, Nijmegen-Oost, Bottendaal en het Willemskwartier. Rayon 2 het gebied tussen de spoorlijn Arnhem - Den Bosch, het Goffertpark en het Maas-Waalkanaal; rayon 3 Nijmegen-Zuid, Dukenburg en Lindenholt. De rayoncoördinatoren of hoofdbeheerders vormden de schakel tussen de wijkaccommodaties en het centraal bureau.<br/>De leiding van de wijkcentra zelf berustte bij een beheerder, eventueel bijgestaan door een assistent-beheerder, hulpkrachten en vrijwilligers. Een beheerscommissie, waarin wijkbewoners en gebruikers van de accommodaties zitting hadden, vervulde een bestuurlijke rol.|Voorganger1= Stichting Wijkcentra Nijmegen |Voorganger2=   |Voorganger3= |Voorganger4=   |Opvolger1= |Opvolger2= |Opvolger3=  |Opvolger4=  |Bronnen= {{Bronnen|RAN, archief van de Bestuurscommissie Wijkaccommodaties, 1978-1982, inventarisnummers 76-78, 85}}{{Bronnen|RAN, archief van de Stichting Wijkcentra Nijmegen, 1964-1982, inventarisnummer 596}} |Naamtoegang=Robert Spanings en Rob Wolf |Jaartoegang=2013 |Archieflink=http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126497970}}
+
{{Organisatie
 +
|Categorie1=14.4 Buurt- en wijkzorg
 +
|Identificatiecode=682
 +
|Soort entiteit=Organisatie
 +
|Beginjaar=1982
 +
|Eindjaar=1998
 +
|Context=In 1964 riep de Commissie Buurthuizen van de RMO de Stichting Wijkcentra Nijmegen (SWN) in het leven. Doel ervan was 'de oprichting, exploitatie en instandhouding van gebouwen, welke voorzien in de behoefte aan geëigende ruimten voor de maatschappelijke ontwikkeling van de wijksamenleving'. Namens de gemeente Nijmegen ging de SWN wijkcentra beheren.  
 +
Door verschillende oorzaken nam de behoefte aan het club- en buurthuiswerk in de jaren tachtig en negentig toe: vrouwenemancipatie, grote toename van het aantal werklozen en mensen in de WAO, individualisering, drugs- en alcoholproblematiek, overlast van jongeren, sterke groei van het aantal allochtonen. Terwijl de samenleving in bepaalde delen van de stad uiteenviel, namen de mogelijkheden in het club- en buurthuiswerk door bezuinigingen juist af. Ondanks de toegenomen welvaart van de jaren negentig is hierin sindsdien geen verandering gekomen.
 +
 
 +
|Geschiedenis=Op 22 mei 1980 besloot de gemeenteraad om de Stichting Wijkcentra om te zetten in een commissie ex artikel 61 van de Gemeentewet. De meerderheid in de gemeenteraad vond namelijk dat het beheer van de wijkaccommodaties beter af was binnen de gemeentelijke organisatie dan binnen een particuliere stichting. Op 1 januari 1982 nam de Bestuurscommissie Wijkaccommodaties de taken van de Stichting Wijkcentra Nijmegen over. De verordening op de bestuurscommissie is vastgesteld op 11 juni 1981 en gewijzigd op 2 september 1982 en 31 januari 1990.
 +
De bestuurscommissie begon haar werkzaamheden op een ongelukkig tijdstip, omdat de gemeente als gevolg van de economische recessie, het rijksbeleid en de slechte toestand van de gemeentefinanciën gedwongen was fors te bezuinigen. Bovendien stond het welzijnswerk na een periode van sterke expansie en maatschappijkritiek in deze jaren van 'no-nonsense' onder druk. Ook de bestuurscommissie moest fors bezuinigen. Ze koos niet voor sluiting van wijkaccommodaties, maar voor vermindering van het aantal beheersuren. De gaten die vielen zouden moeten worden opgevuld door vrijwilligers.
 +
Vragen van eigen bijdragen aan gebruikersgroepen was een andere manier om de gaten in de begroting weg te werken. Conform de doelstelling werden die eigen bijdragen slechts voor commerciële activiteiten gevraagd. Andere groepen vielen onder het zogenaamde 0-tarief.  
 +
De wijkaccommodaties en nog meer de jeugdcentra die onder de bestuurscommissie vielen, hadden in de jaren tachtig en negentig te maken met de toenemende verruwing van de maatschappij. Vandalisme aan de gebouwen was de meest zichtbare uiting daarvan.
 +
Omdat de gemeente voorzieningen en activiteiten beter op elkaar wilde afstemmen, ging de bestuurscommissie steeds nauwer samenwerken met de stedelijke welzijnsorganisaties: Dacapo en de Nijmeegse Jeugdraad en (nadat dit tweetal in 1992 was gefuseerd) Tandem. Een en ander mondde uit een in herschikking waarbij de Directie Stadsbedrijven van de gemeente Nijmegen in 1999 het beheer van de gebouwen overnam en Tandem de activiteiten en het personeel.
 +
 
 +
 
 +
Centraal Bureau: St. Annastraat 105
 +
 
 +
Accommodaties in de wijken:
 +
NB: Dit overzicht bevat  niet alle wijkcentra en clubhuizen in deze periode, omdat ook de welzijnsorganisaties Dacapo / Nijmeegse Jeugdraad en vanaf 1991 Tandem er een aantal beheerde.
 +
 
 +
- Benedenstad
 +
't Oude Weeshuis, Papengas 6
 +
Activiteitencentrum 'Onder de St. Steven', Ganzenheuvel 56
 +
- Binnenstad
 +
Werklozencentrum Unitas, Gerard Noodtstraat 7-9
 +
- Bottendaal
 +
Wijkcentrum Burghardt, Burghardt van den Berghstraat 114
 +
- Altrade
 +
Wijkcentrum Daalsehof, Daalsehof 2
 +
Wijkcentrum 't Klooster, Dominicanenstraat 6
 +
Wijkcentrum Altrade, Jeugdcentrum De Trap, Dominicanenstraat 6
 +
Wijkwinkel Oost, Daalseweg 259a
 +
- Hengstdal  
 +
Wijkcentrum De Ark, Cipressstraat 154
 +
- Willemskwartier (Nijeveld)
 +
Wijkcentrum 't Spieghelhofje, Spieghelstraat 13
 +
Wijkwinkel Willemskwartier, Willemsweg 211
 +
- Goffert
 +
Wijkcentrum De Goffert, Klokketoren, Slotemaker de Bruïneweg 272
 +
- Hatertse Hei / Grootstal
 +
Jeugdcentrum De albatros aan de St. Jacobslaan 343
 +
Wijkcentrum De Schakel, Archimedesstraat 9
 +
- Hatert
 +
Wijkcentrum Hatert, Couwenbergstraat 22
 +
- Wolfskuil
 +
Wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan 385
 +
Wijkcentrum Villanova, Derde van Hesewijkstraat 2
 +
- Hees / Heseveld
 +
Wijkcentrum de Heseweide, Daniëlsplein 3
 +
- Neerbosch-Oost
 +
Ontmoetingscentrum Notenhout
 +
Wijkcentrum De Schalmei, Symfoniestraat 204
 +
Kinderboerderij 't Boerke, Oostkanaaldijk 200
 +
Jeugdcentrum Neerbosch-Oost, Bazuinstraat 1
 +
- Dukenburg
 +
Buurtcentrum Zwanenveld 90-82
 +
Wijkcentrum De Turf, Malvert 5134
 +
Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 7039
 +
- Lindenholt
 +
Jeugdcentrum De Sprokkelenburg, Horstacker 1479
 +
Wijkcentrum Lindenholt, Zwanenstraat 1a
 +
Wijkcentrum De Brack, Leuvensbroek 1200
 +
 
 +
|Taken=De taken werden in artikel 3 van de Verordening op de Bestuurscommissie omschreven als 'het dienstbaar maken van wijkaccommodaties en andere accommodaties aan de samenleving door:
 +
'1. a. Verhuur en / of het in gebruik geven van ruimten in wijkaccommodaties aan instellingen, organisaties, groepen en particulieren, waarvan verwacht kan worden dat hun activiteiten zullen bijdragen tot de maatschappelijke ontwikkeling van de wijksamenleving;
 +
1. b. Het verzorgen van het dagelijks onderhoud, de exploitatie van de buffetten, de exploitatie en/of de bediening van de tot de gebouwen behorende vaste installaties en apparatuur;
 +
2. het stimuleren en laten organiseren van activiteiten ten behoeve van de samenleving, voor zover deze door andere instellingen en organisaties niet reeds worden ondernomen'.
 +
Wijkaccommodaties bevatten een centrale ruimte met bar en daar omheen een aantal zalen en zaaltjes. Deze waren in gebruik bij zogenaamde incidentele gebruikers, zoals een bridgeclub, volksdansvereniging of een koor. Zij huurden een zaal voor hooguit enkele uren per week.  
 +
In een aantal wijkcentra was ruimte voor permanente gebruikers zoals de openbare bibliotheek, de Vrije Academie, wijkverpleging en welzijnsinstellingen. In het bijzonder fungeerden de Wijkaccommodaties als basis voor het club- en buurthuiswerk van Dacapo / Nijmeegse Jeugdraad / Tandem.
 +
 
 +
|Organisatie=Onder verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie Wijkaccommodaties berustte de dagelijkse leiding bij een directeur die met zijn staf op het centraal bureau, St. Annastraat 105, zetelde.  
 +
De wijkaccommodaties waren gegroepeerd in drie rayons. Rayon 1 omvatte het centrum, Nijmegen-Oost, Bottendaal en het Willemskwartier. Rayon 2 het gebied tussen de spoorlijn Arnhem - Den Bosch, het Goffertpark en het Maas-Waalkanaal; rayon 3 Nijmegen-Zuid, Dukenburg en Lindenholt. De rayoncoördinatoren of hoofdbeheerders vormden de schakel tussen de wijkaccommodaties en het centraal bureau.
 +
De leiding van de wijkcentra zelf berustte bij een beheerder, eventueel bijgestaan door een assistent-beheerder, hulpkrachten en vrijwilligers. Een beheerscommissie, waarin wijkbewoners en gebruikers van de accommodaties zitting hadden, vervulde een bestuurlijke rol.
 +
 
 +
|Rechtsvorm=Door de gemeente Nijmegen ingestelde bestuurscommissie ex artikel 61 van de Gemeentewet.
 +
|Voorganger1=Stichting Wijkcentra Nijmegen
 +
|Archiefnummer=502
 +
|Archieflink=http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126497970
 +
|Naamtoegang=Robert Spanings en Rob Wolf
 +
|Jaartoegang=2015
 +
|Locatie={{Locatieformulier|1982-1998|Sint Annastraat 105|Nijmegen}}
 +
|Bronnen={{Bronnen|RAN, archief van de Bestuurscommissie Wijkaccommodaties, 1978-1982, inventarisnummers 76-78, 85}}{{Bronnen|RAN, archief van de Stichting Wijkcentra Nijmegen, 1964-1982, inventarisnummer 596}}
 +
|Naam=Bestuurscommissie Wijkaccommodaties Nijmegen
 +
}}

Versie van 18 jun 2015 11:41

Algemene gegevens
Naam : Bestuurscommissie Wijkaccommodaties Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1982 - 1998
Rechtsvorm: Door de gemeente Nijmegen ingestelde bestuurscommissie ex artikel 61 van de Gemeentewet.
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In 1964 riep de Commissie Buurthuizen van de RMO de Stichting Wijkcentra Nijmegen (SWN) in het leven. Doel ervan was 'de oprichting, exploitatie en instandhouding van gebouwen, welke voorzien in de behoefte aan geëigende ruimten voor de maatschappelijke ontwikkeling van de wijksamenleving'. Namens de gemeente Nijmegen ging de SWN wijkcentra beheren. Door verschillende oorzaken nam de behoefte aan het club- en buurthuiswerk in de jaren tachtig en negentig toe: vrouwenemancipatie, grote toename van het aantal werklozen en mensen in de WAO, individualisering, drugs- en alcoholproblematiek, overlast van jongeren, sterke groei van het aantal allochtonen. Terwijl de samenleving in bepaalde delen van de stad uiteenviel, namen de mogelijkheden in het club- en buurthuiswerk door bezuinigingen juist af. Ondanks de toegenomen welvaart van de jaren negentig is hierin sindsdien geen verandering gekomen.

Geschiedenis

Op 22 mei 1980 besloot de gemeenteraad om de Stichting Wijkcentra om te zetten in een commissie ex artikel 61 van de Gemeentewet. De meerderheid in de gemeenteraad vond namelijk dat het beheer van de wijkaccommodaties beter af was binnen de gemeentelijke organisatie dan binnen een particuliere stichting. Op 1 januari 1982 nam de Bestuurscommissie Wijkaccommodaties de taken van de Stichting Wijkcentra Nijmegen over. De verordening op de bestuurscommissie is vastgesteld op 11 juni 1981 en gewijzigd op 2 september 1982 en 31 januari 1990. De bestuurscommissie begon haar werkzaamheden op een ongelukkig tijdstip, omdat de gemeente als gevolg van de economische recessie, het rijksbeleid en de slechte toestand van de gemeentefinanciën gedwongen was fors te bezuinigen. Bovendien stond het welzijnswerk na een periode van sterke expansie en maatschappijkritiek in deze jaren van 'no-nonsense' onder druk. Ook de bestuurscommissie moest fors bezuinigen. Ze koos niet voor sluiting van wijkaccommodaties, maar voor vermindering van het aantal beheersuren. De gaten die vielen zouden moeten worden opgevuld door vrijwilligers. Vragen van eigen bijdragen aan gebruikersgroepen was een andere manier om de gaten in de begroting weg te werken. Conform de doelstelling werden die eigen bijdragen slechts voor commerciële activiteiten gevraagd. Andere groepen vielen onder het zogenaamde 0-tarief. De wijkaccommodaties en nog meer de jeugdcentra die onder de bestuurscommissie vielen, hadden in de jaren tachtig en negentig te maken met de toenemende verruwing van de maatschappij. Vandalisme aan de gebouwen was de meest zichtbare uiting daarvan. Omdat de gemeente voorzieningen en activiteiten beter op elkaar wilde afstemmen, ging de bestuurscommissie steeds nauwer samenwerken met de stedelijke welzijnsorganisaties: Dacapo en de Nijmeegse Jeugdraad en (nadat dit tweetal in 1992 was gefuseerd) Tandem. Een en ander mondde uit een in herschikking waarbij de Directie Stadsbedrijven van de gemeente Nijmegen in 1999 het beheer van de gebouwen overnam en Tandem de activiteiten en het personeel.


Centraal Bureau: St. Annastraat 105

Accommodaties in de wijken: NB: Dit overzicht bevat niet alle wijkcentra en clubhuizen in deze periode, omdat ook de welzijnsorganisaties Dacapo / Nijmeegse Jeugdraad en vanaf 1991 Tandem er een aantal beheerde.

- Benedenstad 't Oude Weeshuis, Papengas 6 Activiteitencentrum 'Onder de St. Steven', Ganzenheuvel 56 - Binnenstad Werklozencentrum Unitas, Gerard Noodtstraat 7-9 - Bottendaal Wijkcentrum Burghardt, Burghardt van den Berghstraat 114 - Altrade Wijkcentrum Daalsehof, Daalsehof 2 Wijkcentrum 't Klooster, Dominicanenstraat 6 Wijkcentrum Altrade, Jeugdcentrum De Trap, Dominicanenstraat 6 Wijkwinkel Oost, Daalseweg 259a - Hengstdal Wijkcentrum De Ark, Cipressstraat 154 - Willemskwartier (Nijeveld) Wijkcentrum 't Spieghelhofje, Spieghelstraat 13 Wijkwinkel Willemskwartier, Willemsweg 211 - Goffert Wijkcentrum De Goffert, Klokketoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 - Hatertse Hei / Grootstal Jeugdcentrum De albatros aan de St. Jacobslaan 343 Wijkcentrum De Schakel, Archimedesstraat 9 - Hatert Wijkcentrum Hatert, Couwenbergstraat 22 - Wolfskuil Wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan 385 Wijkcentrum Villanova, Derde van Hesewijkstraat 2 - Hees / Heseveld Wijkcentrum de Heseweide, Daniëlsplein 3 - Neerbosch-Oost Ontmoetingscentrum Notenhout Wijkcentrum De Schalmei, Symfoniestraat 204 Kinderboerderij 't Boerke, Oostkanaaldijk 200 Jeugdcentrum Neerbosch-Oost, Bazuinstraat 1 - Dukenburg Buurtcentrum Zwanenveld 90-82 Wijkcentrum De Turf, Malvert 5134 Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 7039 - Lindenholt Jeugdcentrum De Sprokkelenburg, Horstacker 1479 Wijkcentrum Lindenholt, Zwanenstraat 1a Wijkcentrum De Brack, Leuvensbroek 1200

Taken en activiteiten

De taken werden in artikel 3 van de Verordening op de Bestuurscommissie omschreven als 'het dienstbaar maken van wijkaccommodaties en andere accommodaties aan de samenleving door: '1. a. Verhuur en / of het in gebruik geven van ruimten in wijkaccommodaties aan instellingen, organisaties, groepen en particulieren, waarvan verwacht kan worden dat hun activiteiten zullen bijdragen tot de maatschappelijke ontwikkeling van de wijksamenleving; 1. b. Het verzorgen van het dagelijks onderhoud, de exploitatie van de buffetten, de exploitatie en/of de bediening van de tot de gebouwen behorende vaste installaties en apparatuur; 2. het stimuleren en laten organiseren van activiteiten ten behoeve van de samenleving, voor zover deze door andere instellingen en organisaties niet reeds worden ondernomen'. Wijkaccommodaties bevatten een centrale ruimte met bar en daar omheen een aantal zalen en zaaltjes. Deze waren in gebruik bij zogenaamde incidentele gebruikers, zoals een bridgeclub, volksdansvereniging of een koor. Zij huurden een zaal voor hooguit enkele uren per week. In een aantal wijkcentra was ruimte voor permanente gebruikers zoals de openbare bibliotheek, de Vrije Academie, wijkverpleging en welzijnsinstellingen. In het bijzonder fungeerden de Wijkaccommodaties als basis voor het club- en buurthuiswerk van Dacapo / Nijmeegse Jeugdraad / Tandem.

Organisatie

Onder verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie Wijkaccommodaties berustte de dagelijkse leiding bij een directeur die met zijn staf op het centraal bureau, St. Annastraat 105, zetelde. De wijkaccommodaties waren gegroepeerd in drie rayons. Rayon 1 omvatte het centrum, Nijmegen-Oost, Bottendaal en het Willemskwartier. Rayon 2 het gebied tussen de spoorlijn Arnhem - Den Bosch, het Goffertpark en het Maas-Waalkanaal; rayon 3 Nijmegen-Zuid, Dukenburg en Lindenholt. De rayoncoördinatoren of hoofdbeheerders vormden de schakel tussen de wijkaccommodaties en het centraal bureau. De leiding van de wijkcentra zelf berustte bij een beheerder, eventueel bijgestaan door een assistent-beheerder, hulpkrachten en vrijwilligers. Een beheerscommissie, waarin wijkbewoners en gebruikers van de accommodaties zitting hadden, vervulde een bestuurlijke rol.

Locatie

1982-1998:Nijmegen Sint Annastraat 105

Bronnen

  • RAN, archief van de Bestuurscommissie Wijkaccommodaties, 1978-1982, inventarisnummers 76-78, 85
  • RAN, archief van de Stichting Wijkcentra Nijmegen, 1964-1982, inventarisnummer 596

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings en Rob Wolf. (2015)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden