header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Woningbedrijf van de gemeente Nijmegen: verschil tussen versies

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
k (RAN35 heeft pagina Woningbedrijf hernoemd naar Woningbedrijf van de gemeente Nijmegen)
Regel 1: Regel 1:
In 1919 wordt besloten tot oprichting van het Woningbedrijf, die toezichthoudende, uitvoerende en controlerende taken op het gebied van volkshuisvesting verricht. Sinds 1951 valt de administratie niet meer onder [[dienst gemeentewerken|gemeentediensten]], maar onder de dienst [[Publieke Werken en Volkshuisvesting]].
+
"{{Organisatie |Archiefnummer= |Identificatiecode=1210|Soort entiteit = Organisatie| Categorie1=  |Categorie2=  |Categorie3=  |Naam= Woningbedrijf van de gemeente Nijmegen |Andere naam1= Gemeentelijk Woningbedrijf Nijmegen |Andere naam2=   |Beginjaar= 19200000 |Eindjaar= 19660000  |Context= 0 |Geschiedenis= In 1919 constateerde het College van B&W dat er behoefte was aan betere overzichten van de financiële resultaten van de gemeentelijke inspanningen tot verbetering van de volkshuisvesting. Volgens de bestaande voorschriften moesten de desbetreffende ontvangsten en uitgaven door de gemeentebegroting en –rekening lopen, waardoor het overzicht over het geheel ontbrak. De voorschriften, ook ten aanzien van bijvoorbeeld de voorschotten aan de woningverenigingen, werden steeds ingewikkelder en het College meende dat alleen door het jaarlijks opmaken van een balans en rekening van baten en lasten een goed overzicht was te krijgen van de resultaten van vroegere transacties en van de geldelijke verhouding tot de woningverenigingen. Daarom werd voorgesteld -om administratieve redenen- een gemeentelijk grondbedrijf in het leven te roepen, onder toezicht van B&W. Per raadsbesluit d.d. 24 april 1919 werd het gemeentelijk Woningbedrijf met ingang van 1 januari 1920 een feit. Vanaf 1967 bestond het Woningbedrijf niet meer als zelfstandige eenheid, maar was het organisatorisch geïntegreerd in PW&V. |Locatie={{Locatieformulier|0-0|0 0|Nijmegen|}} |Rechtsvorm= Tak van Dienst ingevolge artikel 252, eerste lid, van de Gemeentewet |Taken= De belangrijkste taken van het Woningbedrijf waren: aanvraag van rijksvoorschotten en exploitatiebijdragen voor de bouw van woningwetwoningen en doorbetaling daarvan aan de woningverenigingen; beheer en exploitatie van door de gemeente aangekochte percelen; (toezicht op de) uitvoering van diverse regelingen, zoals de doorstromingsregeling en de premieregelingen krotopruiming en woningverbetering; het beheer van reserves en het registreren van het verloop van de reserves van woningverenigingen.|Organisatie= Aanvankelijk werd het Woningbedrijf beheerd door een administrateur, een gemeenteambtenaar die deze taak er als nevenbetrekking bij kreeg. Vanaf 1929 werden de taken van het Woningbedrijf uitgevoerd door medewerkers van Gemeentediensten. De financiële administratie van het bedrijf, evenals van Gemeentewerken, Plantsoenendienst en Grondbedrijf, kwam onder verantwoordelijkheid van de Boekhouder van Gemeentediensten, die daarmee feitelijk werkte voor deze bedrijven. In de gewijzigde Verordening van 1951 werd bepaald dat de dagelijkse leiding, onder toezicht van het College, kwam te liggen bij de administrateur van Publieke Werken en Volkshuisvesting (PW&V), hoofd van de afdeling Administratie. In de praktijk fungeerde deze administrateur als hoofd van het bedrijf.
 
+
In eerste instantie bleef het Woningbedrijf een relatief zelfstandige eenheid, maar die werd vanaf 1967 geïntegreerd in de steeds veranderende organisatiestructuur van PW&V. Vanaf 1967 is het Woningbedrijf dan ook te beschouwen als onderdeel van PW&V.|Opvolger1= |Voorganger1=   |Bronnen= {{Bronnen|Verordening op het geldelijk beheer van het Woningbedrijf der Gemeente Nijmegen 1919 (raadsbesluit 24 april 1919) / Verordening op het beheer van takken van dienst, ingevolge art. 252, eerste lid, der Gemeentewet 1934 (raadsbesluit 31 oktober 1934) / Bedrijvenverordening 1951, 1978 / L. Gruppelaar, ‘Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen 1919-1945’ (Bibliotheek RAN nr. Br 6538/3) / N. Nabuurs, ‘Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen 1945-1984’ (Bibliotheek RAN nr. Br 7061)}} |Naamtoegang= |Jaartoegang= |Archieflink=http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=}} "
===Oprichting===
 
In de vergadering van 24 april 1919<ref>Raadsverslag 1919, p. 286.</ref> beslist de raad positief over
 
het voorstel van [[College van Burgemeester en Wethouders|Burgemeester en Wethouders]] om een verordening op het geldelijk beheer van
 
een in te stellen Woningbedrijf vast te stellen. Aan dit voorstel ligt de
 
overweging ten grondslag dat de bemoeienissen met de volkshuisvesting
 
ondoorzichtig zijn. Veel kostenposten op dit terrein zijn niet goed
 
herleidbaar, "om administratieve redenen" is derhalve de oprichting van
 
een Gemeentelijk Woningbedrijf gewenst.<ref>Gemeenteblad 1919 A, p. 52.</ref> Wanneer in 1929 het
 
onderdeel [[dienst gemeentewerken|gemeentediensten]] een feit wordt gaat deze dienst de administratie
 
voor het woningbedrijf verzorgen.<ref>Raadsverslag, 1928, vergadering 22-8-1928, p. 460.</ref>
 
 
 
De jaarverslagen van het woningbedrijf geven vooral financiële
 
informatie, alsmede inzicht in de diverse aankopen, verkopen, verhuringen
 
en verpachtingen die door het bedrijf verricht worden. Over de wijze
 
waarop het woningbedrijf georganiseerd is geven de jaarverslagen geen
 
uitkomst. Voordat de [[dienst gemeentewerken|gemeentediensten]] de administratie gaan verzorgen,
 
worden de boeken bijgehouden door een als 'administrateur van het
 
Woningbedrijf' aangeduide ambtenaar.<ref>Zie Gemeenteverslag, 1926, p. 15.</ref>
 
 
 
===Bedrijvenverordening 1951===
 
Aanvankelijk kent het woningbedrijf een eigen, door Gedeputeerde Staten goedgekeurde, beheersverordening. Later wordt de Bedrijvenverordening 1951 van kracht.<ref>S.A.N. 4141</ref>
 
Het woningbedrijf heeft na de oorlog de volgende taken in het kader van
 
de Volkshuisvesting:
 
*Uitvoeringstaken:
 
#Beheer en exploitatie van door de gemeente aangekochte percelen
 
#Exploitatie en verrekening van rijksbijdragen in verband met noodwoningen
 
#Uitvoering instandhoudingsregeling (rijksbijdrage in de kosten van tijdelijke voorzieningen) #Uitvoering van de regeling geldelijke steun aan huurders wegens herinrichtingskosten ingeval van doorstroming,krotontruiming en woningverbetering
 
#Uitvoering doorstromingsregeling
 
#Uitvoering krotopruimingspremie
 
#Uitvoering premieregeling woningverbetering
 
#Beheer van reserves
 
*Toezichthoudende taken:
 
#De tijdige en juiste verstrekking van rijksvoorschotten en exploitatiebijdragen aan instellingen
 
#Het registreren van het verloop van de reserve van de woningverenigingen.
 
*Ondersteunende taken:
 
#Vaststelling van stichtingskosten
 
#Huurvoorstellen
 
#Informatieverstrekking aan het rijk.<ref>Nota van de Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting d.d. 21-1-1975, opgesteld in verband met de mogelijke opheffing van het woningbedrijf. S.A.N. 4141.</ref>
 
 
 
===Dienst Publieke werken en volkshuisvesting===
 
De administratie van het Woningbedrijf wordt gevoerd door de [[dienst gemeentewerken|Gemeentediensten]],
 
gevestigd aan de Van der Brugghenstraat 5. Per 1 januari 1951
 
valt het doek voor het kantoor [[dienst gemeentewerken|Gemeentediensten]]. De administratie van
 
het Woningbedrijf wordt dan ondergebracht bij de Afdeling Administratie
 
van de Dienst [[Publieke Werken en Volkshuisvesting]]. Het adres blijft
 
vooralsnog hetzelfde. In 1954 wordt de gehele afdeling Administratie
 
overgebracht naar de Canisiussingel.
 
 
 
===Voetnoten===
 
<references/>
 
 
 
===Bronnen===
 
*Gruppelaar, L., 'Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1919-1945', Gemeentearchief Nijmegen, 1995.
 
*Nabuurs, N., 'Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1945-1984', Gemeentearchief Nijmegen, 1996.
 
 
 
===Verantwoording===
 
{{Verantwoording bestuursgeschiedenis}}
 
 
 
<br style="clear:both;" />
 
== Commentaar ==
 
<comments hideForm="false"/>
 
of, lees [[Talk:{{PAGENAME}}|de overige commentaren ...]]
 
 
 
[[Categorie: Diensten en bedrijven]]
 
[[Categorie: 6.3 Volkshuisvesting]]
 

Versie van 16 nov 2017 12:21

"

Algemene gegevens
Naam : Woningbedrijf van de gemeente Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Gemeentelijk Woningbedrijf Nijmegen

Bestaansperiode: 19200000 - 19660000
Rechtsvorm: Tak van Dienst ingevolge artikel 252, eerste lid, van de Gemeentewet
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

0

Geschiedenis

In 1919 constateerde het College van B&W dat er behoefte was aan betere overzichten van de financiële resultaten van de gemeentelijke inspanningen tot verbetering van de volkshuisvesting. Volgens de bestaande voorschriften moesten de desbetreffende ontvangsten en uitgaven door de gemeentebegroting en –rekening lopen, waardoor het overzicht over het geheel ontbrak. De voorschriften, ook ten aanzien van bijvoorbeeld de voorschotten aan de woningverenigingen, werden steeds ingewikkelder en het College meende dat alleen door het jaarlijks opmaken van een balans en rekening van baten en lasten een goed overzicht was te krijgen van de resultaten van vroegere transacties en van de geldelijke verhouding tot de woningverenigingen. Daarom werd voorgesteld -om administratieve redenen- een gemeentelijk grondbedrijf in het leven te roepen, onder toezicht van B&W. Per raadsbesluit d.d. 24 april 1919 werd het gemeentelijk Woningbedrijf met ingang van 1 januari 1920 een feit. Vanaf 1967 bestond het Woningbedrijf niet meer als zelfstandige eenheid, maar was het organisatorisch geïntegreerd in PW&V.

Taken en activiteiten

De belangrijkste taken van het Woningbedrijf waren: aanvraag van rijksvoorschotten en exploitatiebijdragen voor de bouw van woningwetwoningen en doorbetaling daarvan aan de woningverenigingen; beheer en exploitatie van door de gemeente aangekochte percelen; (toezicht op de) uitvoering van diverse regelingen, zoals de doorstromingsregeling en de premieregelingen krotopruiming en woningverbetering; het beheer van reserves en het registreren van het verloop van de reserves van woningverenigingen.

Organisatie

Aanvankelijk werd het Woningbedrijf beheerd door een administrateur, een gemeenteambtenaar die deze taak er als nevenbetrekking bij kreeg. Vanaf 1929 werden de taken van het Woningbedrijf uitgevoerd door medewerkers van Gemeentediensten. De financiële administratie van het bedrijf, evenals van Gemeentewerken, Plantsoenendienst en Grondbedrijf, kwam onder verantwoordelijkheid van de Boekhouder van Gemeentediensten, die daarmee feitelijk werkte voor deze bedrijven. In de gewijzigde Verordening van 1951 werd bepaald dat de dagelijkse leiding, onder toezicht van het College, kwam te liggen bij de administrateur van Publieke Werken en Volkshuisvesting (PW&V), hoofd van de afdeling Administratie. In de praktijk fungeerde deze administrateur als hoofd van het bedrijf. In eerste instantie bleef het Woningbedrijf een relatief zelfstandige eenheid, maar die werd vanaf 1967 geïntegreerd in de steeds veranderende organisatiestructuur van PW&V. Vanaf 1967 is het Woningbedrijf dan ook te beschouwen als onderdeel van PW&V.

Locatie

0-0:Nijmegen 0 0

Bronnen

  • Verordening op het geldelijk beheer van het Woningbedrijf der Gemeente Nijmegen 1919 (raadsbesluit 24 april 1919) / Verordening op het beheer van takken van dienst, ingevolge art. 252, eerste lid, der Gemeentewet 1934 (raadsbesluit 31 oktober 1934) / Bedrijvenverordening 1951, 1978 / L. Gruppelaar, ‘Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen 1919-1945’ (Bibliotheek RAN nr. Br 6538/3) / N. Nabuurs, ‘Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen 1945-1984’ (Bibliotheek RAN nr. Br 7061)

Verantwoording
"
KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden